วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

เรียงความ เรื่อง วิถีชีวิตหลากหลายในสามจังหวัดชายแดนใต้ (ตัวอย่างรูปแบบการนำเสนอ)

   สังคมไทยแต่ละภูมิภาคต่างดำรงวิถีชีวิตและความเป็นอยู่แตกต่างกันไป เช่นเดียวกับวิถีชีวิตของคนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ซึ่งเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขตลอดมา มีทั้งชาวไทยพุทธ ไทยมุสลิม  และชาวไทยเชื้อสายจีน นับเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของพื้นที่ ที่แตกต่างจากสังคมไทยในภูมิภาคอื่นๆ หลายประการ

การแต่งกายด้วยชุดที่สวยงามของสาวมุสลิมในพื้นที่
ร่วมแรงร่วมใจกวนอาซูรอในโรงเรียน
    สังคมในสามจังหวัดชายแดนใต้ที่ผ่านมา เราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสงบสุข  อยู่ร่วมกันอย่างเข้าอกเข้าใจ ดำเนินวิถีชีวิตร่วมกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาตลอด ด้านศิลปวัฒนธรรมของสังคมสามจังหวัดชายแดนใต้ ก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมก็อย่างกลมกลืน ชาวไทยพุทธมักจะร่วมงานประเพณีต่างๆ ของชาวไทยมุสลิม เช่น กวนอาซูรอของชาวมุสลิม การแต่งกาย การจัดประเพณีงานแต่งงาน การร่วมบริจาคทำบุญเพื่อพัฒนามัสยิด ซึ่งเป็นศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยมุสลิม ชาวไทยมุสลิมก็เข้าร่วมประเพณีวัฒนธรรมงานแต่งงาน งานบุญงานบวชของชาวไทยพุทธ ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาหมู่บ้าน พัฒนาวัดในพื้นที่ เป็นต้น สำหรับในด้านอาหารการกินก็มีให้เลือกรับประทานอย่างหลากหลาย ทั้งอาหารไทย อาหารจีน อาหารมุสลิม อาหารมุสลิมที่มีชื่อของสามจังหวัดชายแดนใต้ เช่น มะตะบะ ตือโบ๊ะ ไก่กอและ ก็เป็นอาหารที่นิยมของผู้คนในพื้นที่ จากความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมของคนในสามจังหวัดชายแดนใต้ ทำให้สามจังหวัดชายแดนใต้เป็นพื้นที่ที่น่าสนใจสำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ถึงแม้ว่า จะเกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งและความรุนแรงในพื้นที่อยู่
บรรยากาศความรักใคร่สามัคคีของชุมชนในพื้นที่บ้านทรายขาว
ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

      อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าตลอด 10 ปีที่ผ่าน เหตุการณ์ความไม่สงบและความรุนแรงในพื้นที่ ทำให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินอย่างประเมินค่ามิได้ แต่วิถีชีวิตของคนในพื้นที่ทั้งชาวไทยพุทธ มุสลิม คนไทยเชื้อสายจีน ก็ยังคงมีความรักความผูกพัน สมัครสมานสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกันซึ่งกันอย่างแน่นแฟ้นต่อไป รวมถึง ร่วมมือกันเพื่อการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง โดยหวังว่า จะนำความสงบสุขในพื้นที่จะกลับมาอีกครั้ง เพื่อให้เป็นสามจังหวัดชายแดนใต้ที่ดึงดูดผู้คนมาท่องเที่ยวและและมาเยี่ยมด้วยความสบายใจ

ภาพวีดิทัศน์น่ารักและประทับใจของวิถีชีวิตในพื้นที่


แหล่งอ้างอิง

วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2556

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗

สวัสดีปีใหม่นักเรียนทุกคน
คุณครูศิริชัย นามบุรี
ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำนวยพรให้นักเรียนทุกๆ คนที่น่ารัก จงประสพแต่ความสุข สมปรารถนาทุกประการ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงทุกคนครับ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บบล็อกของคุณครูศิริชัย นามบุรี

วัตถุประสงค์ของเว็บบล็อกนี้

    การสร้างเว็บบล็อกขึ้น มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้












  1. เพื่อเผยแพร่ผลงานของครูผู้สอน โดยใช้ ICT เป็นเครื่องมือ
  2. เพื่อจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้น ม. 2 เรื่อง การเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์ ผ่านการนำเสนอด้วยเว็บบล็อก ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และผู้เรียนด้วยกันเอง
  3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างครูผู้สอนทั่วประเทศ